+48 516 156 892 stankiewicz@notar.pl

Niezbędne dokumenty

POGLĄDOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA KONIECZNYCH DO SPORZĄDZENIA AKTÓW NOTARIALNYCH INFORMACJI
NOTARIUSZ W KONKRETNYM PRZYPADKU MOŻE ZAŻĄDAĆ DOKUMENTÓW NIŻEJ NIE WYMIENIONYCH

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI:

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia, czyli najczęściej jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego obejmującego umowę (np. sprzedaży, darowizny, itp.), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, przy czym w przypadku nabycia w drodze spadkobrania, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych – numer NIP, numer KRS
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży)
 • warunki i data wydania nieruchomości
 • w razie sprzedaży nr konta bankowego
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, między innymi wtedy gdy zbyta działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej lub gdy należy sprostować oznaczenie/obszar w księdze wieczystej
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział wraz z mapą z projektem podziału
 • w razie sprzedaży zaświadczenie dotyczące uproszczonego planu urządzenia lasu oraz decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 • w razie sprzedaży zaświadczenie dotyczące obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU, DLA KTÓREGO PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA:

 • numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia, czyli najczęściej jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego obejmującego umowę (np. sprzedaży, darowizny, itp.), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, przy czym w przypadku nabycia w drodze spadkobrania, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych – numer NIP, numer KRS
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)
 • warunki i data wydania lokalu
 • w razie sprzedaży nr konta bankowego
 • w razie sprzedaży zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • w razie sprzedaży zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • podstawa nabycia, czyli najczęściej jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego obejmującego umowę (np. umowy sprzedaży, darowizny lub umowę o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, przy czym w przypadku spadkobrania, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • przypadku przedsiębiorców i osób prawnych – numer NIP, numer KRS
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)
 • warunki i data wydania lokalu
 • w razie sprzedaży nr konta bankowego
 • w razie sprzedaży zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • w razie sprzedaży zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia)
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia)

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
 • opis nieruchomości, najlepiej numer księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
 • stosowne w okolicznościach odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia
 • zaświadczenie o nr PESEL osoby zmarłej

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis aktu małżeństwa
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania)

8. PRZYDATNE INFORMACJE:
Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli zbywający nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, wymagane jest zawsze.
Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie wyżej powołanych zdarzeń, wówczas zażąda takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.