+48 516 156 892 stankiewicz@notar.pl

Informacje o opłatach

 1. Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki 23%.
 2. Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:
  • podatek VAT (od taksy notarialnej)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (w zależności od okoliczności)
  • podatek od spadków i darowizn (w zależności od okoliczności)
  • opłata sądowa (jeśli konieczny jest wpis w księdze wieczystej)
 3. Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
 4. Oprócz kosztów aktu notarialnego strony zobowiązane są do poniesienia kosztów wypisów i odpisów aktu sporządzanych zarówno dla stron, jak i dla odpowiednich podmiotów, którym zgodnie z ustawowym obowiązkiem notariusz zobowiązany jest je przekazać.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) uprzejmie prosimy  kontakt osobisty z kancelarią notarialną, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.